Pravilnik spletišča 

I. OSNOVNE OPREDELITVE

Administrator  - lastnik in operater spletne strani

Naročnik  – fizična oseba, ki pri Administratorju opravlja pravno aktivnost, ki ni neposredno povezana z njeno poslovno ali poklicno dejavnostjo, pa tudi pravna oseba ali organizacijska enota brez pravne osebnosti;

Pravilnik o zasebnosti – dokument, ki vsebuje podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov in načelih varstva zasebnosti, ki se uporabljajo za Naročnike

Pravilnik  – skupina povezanih spletnih strani, ki so na voljo na spletu na naslovu

Spletišče  - skupina povezanih spletnih strani, ki so na voljo na spletu na naslovu 

Izdelek  – blago, ki ga je mogoče naročiti/kupiti preko Spletišča ali preko telefonskega naročila;

Trajni nosilec podatkov – material ali orodje, ki omogoči Naročniku, da informacije, namenjene njemu osebno, shrani na tak način, da mu je dostopen za prihodnje potrebe toliko časa, kolikor zadostuje za namene informiranja, in ki dovoljuje nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij;

Delovni dan – vsak dan od ponedeljka do petka z izjemo državnih praznikov.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Ta Pravilnik določa pravila za uporabo Spletišča ter pravice in obveznosti Naročnikov in Administratorja v zvezi s pogodbami o prodaji Izdelka.

2. Administrator prek Spletišča ponuja Izdelke Naročnikom.

3. V okviru zagotavljanja storitev v obliki dostopa do Spletišča, Administrator opravlja zagotavljanje v elektronski obliki na stalni osnovi, kar zagotavlja Naročniku dostop do Spletišča.

4. Naročnik izjavlja Administratorju, da je star osemnajst (18) let (ali je dopolnil drugo starost, ki mu – v skladu z notranjo zakonodajo Naročnika - daje pravico do sklepanja zavezujočih pogodb), polno poslovno sposoben in se strinja s pogoji, določenimi v Pravilniku. Če Naročnik uporablja Spletišče ali storitve Administratorja v imenu tretje osebe, ki je pravna oseba, tako imenovana pomanjkljiva pravna oseba, Naročnik izjavlja Administratorju, da ima pravico prevzeti obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve te pogodbe v imenu te osebe, in da je sprejetje tega Pravilnika s strani takega Naročnika enako njihovemu sprejetju s strani te tretje osebe. V tem primeru beseda "Naročnik" v tem Pravilniku pomeni zgoraj navedeno tretjo osebo. V odsotnosti dejanske pravice do prevzema obveznosti v imenu tretje osebe se oseba, ki domnevno deluje v imenu te tretje osebe, obravnava kot Naročnik, ki je sklenil sporazum z Administratorjem v svojem imenu in v svojo korist. Naročniki, ki ne morejo skleniti pravno zavezujočega sporazuma z Administratorjem ali tisti, ki jim je prepovedana uporaba storitev Spletišča ali sklepanje pogodb prek Spletišča zaradi omejitev, ki veljajo v določeni državi ali regiji, vključno z državo/regijo trenutnega prebivališča Naročnika in krajem uporabe storitev, ne smejo uporabljati Spletišča.

5. Administrator si pridržuje pravico, da spremeni ta Pravilnik, vključno z dodajanjem novih ali brisanjem obstoječih določb, kar lahko kadarkoli stori po lastni presoji z objavo sprememb Pravilnika na Spletišču. Zato je Naročnik dolžan redno preverjati, ali se Pravilnik ni spremenil. Če druge določbe ne določajo drugače, spremenjeni Pravilnik samodejno začne veljati trideset (30) dni po objavi sprememb na Spletišču. Ob objavi sprememb je Administrator dolžan navesti, kateri zapisi so bili spremenjeni, dodani ali izbrisani. Če se Pravilnik med trajanjem pogodbe spremeni, se zanj uporabljajo določbe Pravilnika v prejšnji različici pred spremembo.

6. Administrator ne dovoljuje in se ne strinja z nobeno kršitvijo zakona in pravic tretjih oseb s strani Naročnikov.

7. Vsa besedila, grafični materiali, interaktivne funkcije, logotipi, fotografije, datoteke, programska oprema in vsi drugi materiali na Spletišču, kot tudi izbor, organizacija, koordinacija, sestavljanje gradiv ter splošni videz in narava Speltišča so intelektualna lastnina Administratorja. Zaščiteni so z avtorskimi pravicami, pravicami do modela, patentnimi pravicami, pravicami do blagovnih znamk in drugimi zakoni, vključno z mednarodnimi konvencijami in lastninskimi pravicami. Vse te pravice so pridržane za Administratorja. Vse blagovne znamke, storitvene znamke in trgovska imena so last Administratorja. Brez izrecnega soglasja Administratorja Naročnik nima pravice prodajati, distribuirati, kopirati, spreminjati, reproducirati, prikazovati ali javno oddajati, objavljati, urejati ali prilagajati teh elementov, jih licencirati, ustvarjati izpeljanih del na njihovi podlagi ali jih drugače uporabljati.

8. V zvezi z naročniki iz Evropske unije, ki so potrošniki, Administrator v zvezi s pogodbami, sklenjenimi s takimi uporabniki prek Spletišča, izpolnjuje obveznosti glede obveščanja Naročnikov v skladu z ustreznimi predpisi.

9. Vse potrditve, ki jih zahteva zakon, bodo poslane na elektronski naslov Naročnika.

10. Z uporabo storitev ali pošiljanjem e-pošte Administratorju se Naročniki obrnejo na Administratorja po elektronski poti. Komunikacija z Naročniki poteka po elektronski pošti ali telefonu. Za pogodbene namene se Naročnik strinja, da bo informacije prejemal elektronsko, in se strinja, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druge informacije, ki mu jih da na voljo Administrator po elektronski poti, izpolnjujejo pravne zahteve informacij v pisni obliki, razen če veljavna zakonodaja določa drugače.

11. Tehnični pogoj za uporabo Spletišča s strani Naročnika je naprava, opremljena z operacijskim sistemom in dostopom do interneta ter standardno programsko opremo, potrebno za brskanje po spletnih straneh, vključno z ravnanjem z elementi piškotkov. Da bi zagotovili pravilno delovanje določenih funkcionalnosti spletnega mesta, se lahko zahteva, da Naročnik zagotovi podporo za Java, Java Script, Flash itd.

12. Administrator si pridržuje pravico do začasnih prekinitev dostopa do Spletišča, ki jih lahko povzročijo posodobitvena dela ali tehnične težave. V primeru tehničnih težav se Administrator zavezuje, da jih bo čim prej odpravil.

III. POGOJI UPORABE SPLETIŠČA

1. Naročniki so dolžni uporabljati Spletišče v skladu s Pravilnikom, skladno z veljavno zakonodajo in v skladu s pravili sožitja v družbi. Na enak način Administrator ravna pri izpolnjevanju svojih obveznosti.

2. Naročnik izjavlja, da je prebral vsebino Pravilnika in v celoti sprejema njegove določbe. Pravilnik o zasebnosti je sestavni del tega Pravilnika.

IV. SKLEPANJE IN IZVAJANJE POGODB. PRISTOJBINE

1. Za sklenitev pogodbe z Administratorjem se Naročnik obrne na Administratorja prek obrazca, ki je na voljo na Spletišču, na e-poštni naslov Administratorja, naveden na Spletišču ali po telefonu. Postopek naročanja Izdelka vključuje izbiro Izdelka in načina dostave, potrditev naročila in obveznosti plačila ter plačilo Izdelka.

2. Pogodba je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani Naročnika. V primeru oddaje naročila preko Spletišča, se potrditev naročila izvede s klikom na ikono "naročam in plačujem" ali podobno. V primeru naročil, oddanih po telefonu, se potrditev naročila opravi med telefonskim pogovorom.

3. V primeru telefonskega stika za sklenitev pogodbe je Administrator dolžan potrditi vsebino predlagane pogodbe, zapisane na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Izjava potrošnika o sklenitvi pogodbe je veljavna, če je bila evidentirana na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov po prejemu potrditve s strani Administratorja.

4. Administartor je dolžan Naročniku predložiti potrdilo o sklenitvi pogodbe na daljavo na trajnem nosilcu podatkov v razumnem roku po njeni sklenitvi, najkasneje ob dobavi Izdelka ali pred začetkom storitve. Administrator potrjuje vsebino pogodbe s pošiljanjem njene vsebine v elektronski obliki v pdf datoteki ali v papirni obliki skupaj z dobavljenim Izdelkom. Če Naročnik meni, da vsebina poslane pogodbe ne ustreza dogovorom pogodbenih strank, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Administratorja. Ne glede na to lahko Naročnik v takem primeru odstopi od pogodbe v skladu z odst. 22 spodaj.

5. Administrator se s sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo lastništvo Izdelka prenesel na Naročnika in mu ga izdal, Naročnik pa se zavezuje, da bo prevzel Izdelek in plačal ceno.

6. Naročniki lahko plačajo nakup Izdelkov od Administratorja. Plačilo se pobira vnaprej ali po povzetju, razen če se Administrator strinja, da bo plačal del plačila po ali med izvajanjem pogodbe.

7. Administrator dostavlja Izdelek samo na ozemlju Republike Slovenije.

8. Z ikono/informacijami na Spletišču, ki se nanašajo na določen Izdelek, je vsakič vidna bruto cena, ki jo je Naročnik dolžan plačati, če želi kupiti določen Izdelek. Cena za izdelek NE vključuje stroškov dostave, ki se zaračunajo ločeno v nadaljnjem postopku naročanja. Stroški dostave so tudi navedeni v bruto znesku. Stroški dostave so lahko odvisni od velikosti, teže ali dimenzij predmeta naročila.

9. Cene, določene za določen izdelek ali storitev niso del tega Pravilnika in dokler Naročnik ne kupi določenega izdelka ali storitve (tj. pred sklenitvijo prodajne pogodbe za izdelek ali storitev), se lahko te cene spremenijo. Vendar pa se cena izdelka ne sme spremeniti po tem, ko Naročnik potrdi naročilo, vendar še ni plačal cene. V primeru sklenitve pogodbe po telefonu je cena, ki jo za izdelek ponudi zaposleni pri Administratorju, zavezujoča do konca telefonskega pogovora.

10. Vse cene in pristojbine so izražene v evrih, vsako spremembo pa bo spremljalo ustrezno sporočilo.

11. Naročniki lahko plačajo kot del plačilnih modelov, ki so na voljo na spletnih straneh, kot so PayPal in drugi, vključno s plačilnimi ali kreditnimi karticami. Vsi plačilni modeli so opisani v okviru Spletišča.

12. Naročnik, ki zahteva poravnavo s temi plačilnimi sistemi, izjavlja, da se strinja s plačili prek storitev, ki pokrivajo te plačilne sisteme, in da je prebral pravilnike, ki so na voljo na spletnih straneh teh storitev, in sprejema določbe, ki jih vsebujejo. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, Administrator ni odgovoren Naročnikom za kakršne koli težave pri plačilih iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati lastniku zgoraj navedenih storitev, zlasti zaradi zamude pri plačilih ali nezmožnosti plačila iz tehničnih razlogov. V tem primeru mora naročnik stopiti v stik z operaterjem ustrezne plačilne storitve v načinu in pod pogoji, določenimi v Pravilniku te storitve. Če plačilo ni bilo upoštevano iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati Administratorju, ga mora Naročnik o tem obvestiti tako, da pošlje e-pošto na naslednji naslov:

13. Naročnik se strinja, da bo Administrator osebne podatke Naročnika, kot so ime, priimek, naslov in druge podatke, kot je številka bančnega računa, posredoval upravljavcem plačil, ki so navedeni v odst. 12. zgoraj, vključno z obdelavo teh podatkov s strani izvajalcev plačil, za izvedbo transakcije v obliki plačila cene s strani Naročnika Administratorja.

14. Naročniki izjavljajo, da bodo za vse izdelke in storitve, prodane prek Spletišča, izvedli plačila s sredstvi iz legalnih virov.

15. Administrator je dolžan predložiti potrdilo o sklenitvi pogodbe Naročnikom iz Evropske unije, ki je potrošnik, na trajnem nosilcu podatkov, v razumnem roku po njeni sklenitvi. Takšna potrditev mora vsebovati informacije, ki jih zahtevajo ustrezni zakonski predpisi, razen če je Administrator te informacije Naročniku pred sklenitvijo pogodbe posredoval na trajnem nosilcu.

16. Najkasneje v trenutku izražanja volje Naročnika, da se obvezuje k pogodbi, mora Administrator takšnega Naročnika na jasen in razumljiv način obvestiti o:

1) glavnih značilnostih storitve ob upoštevanju predmeta storitve in načina komuniciranja s potrošnikom;

2) svojih identifikacijskih podatkih, zlasti o družbi, organu, ki je registriral dejavnost, in številko, pod katero je bila registrirana;

3) naslovu podjetja, elektronski naslov in, če je na voljo, telefonske številke ali številke telefaksa, na katere lahko potrošnik hitro in učinkovito stopi v stik s trgovcem;

4) naslovu, na katerem lahko potrošnik vloži reklamacijo, če se razlikuje od naslova iz točke 3;

5) skupni ceni ali plačilu za storitev, vključno z davki, in kadar narava predmeta storitve ne omogoča, da se njihov znesek izračuna vnaprej - kako bodo izračunani, pa tudi pristojbine za prevoz, dostavo, poštne storitve in druge stroške, in kadar ni mogoče določiti zneska teh pristojbin - o obveznosti plačila; v primeru sklenitve pogodbe za nedoločen čas ali pogodbe, ki vključuje naročnino, je podjetnik dolžan zagotoviti skupno ceno ali nadomestilo, ki pokriva vsa plačila za obdobje poravnave, in kadar pogodba določa fiksno stopnjo - tudi skupna mesečna plačila;

6) stroških uporabe sredstev komuniciranja na daljavo za namene sklenitve pogodbe, če so višji od tistih, ki se običajno uporabljajo za uporabo teh sredstev komuniciranja;

7) načinu in datumu plačila;

8) načinu in datumu izpolnitve storitve s strani podjetnika in postopek, ki ga podjetnik uporablja za obravnavanje reklamacij;

9) načinu in datumu uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe v skladu s čl. 27, kot tudi vzorec odstopnega obrazca iz priloge 2 k zakonu;

10) stroških vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe, ki jih nosi potrošnik; v primeru pogodb na daljavo - stroških vračila blaga, če zaradi njihove narave teh predmetov ni mogoče vrniti po pošti na običajen način;

11) obveznost potrošnika, da plača razumne stroške, ki jih ima podjetnik v skladu s čl. 35, če potrošnik odstopi od pogodbe po vložitvi zahteve v skladu s čl. 15 odst. 3 in čl. 21 odst. 2

12) pomanjkanju pravice do odstopa od pogodbe na podlagi čl. 38 ali okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;

13) obveznosti podjetnika, da dostavi blago brez napak;

14) možnosti uporabe izvensodnih metod obravnavanja reklamacij in uveljavljanja zahtevkov ter pravil dostopa do teh postopkov.

17. Dobavni rok Izdelka je odvisen od načina dostave, ki ga izbere Naročnik, in je v povprečju 2-5 delovnih dni od datuma knjiženja plačila cene na bančni račun Administratorja.

18. Med postopkom naročanja je Naročnik dolžan zagotoviti pravilne in popolne podatke, ki omogočajo pravilno izvajanje pogodbe, zlasti pravilno dostavo Izdelka. Če zaradi napačnih podatkov Admnistrator ne more dostaviti kupljenega Izdelka, bo stopil v stik z Naročnikom, da bi pridobil pravilne podatke, in če stik ni mogoč, lahko Naročnik prekliče naročilo in vrne ceno Naročniku v skladu z določbami zakona, zlasti potrošniškega prava.

19. Naročnik izjavlja, da ni davčni zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV). Če Naročnik postane davčni zavezanec tega davka ali je že postal, je dolžan predložiti vse podatke, potrebne za izdajo računa za DDV, zlasti identifikacijsko številko za DDV. Račun bo poslan na elektronski naslov Naročnika.

20. Naročnik izjavlja, da ve, da naročanje prek spletne strani ali po telefonu v zvezi z nakupom Izdelkov ali storitev pomeni obveznost plačila.

21. Naročnik je dolžan na lastne stroške imeti dostop do telekomunikacijskih storitev, ki so potrebne za uporabo storitev Admnistratorja. Provizije za internetnega ponudnika ali stroške telefonske povezave niso pobirane s strani Administratorja, temveč s strani internetnega ponudnika oziroma ponudnika telekomunikacijskih storitev.

22. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v roku 14 dni od dneva njene sklenitve brez navedbe razloga in brez nastalih stroškov, ob upoštevanju odst. 23 spodaj. Za izpolnitev roka je dovolj, da se pošlje izjavo pred rokom. Za odstop od pogodbe je potrebno poslati izjavo o odstopu od pogodbe.

23. V primeru odstopa od pogodbe nosi Naročnik neposredne stroške vračila blaga. Naročnik je dolžan izdelek takoj vrniti Administratorju ali ga izročiti osebi, ki jo je Administrator pooblastil za prevzem, vendar najpozneje v 14 dneh od datuma, ko odstopi od pogodbe. Za izpolnitev roka je dovolj, da se Izdelek vrne pred iztekom roka.

V. PREHRANSKA ⁠DOPOLNILA

1. V primeru, da je Izdelek prehransko dopolnilo, Naročnik izjavlja, da se zaveda, da prehransko dopolnilo ni zdravilo. Naročnik se zaveda, da je prehransko dopolnilo živilo, katerega namen je dopolniti normalno prehrano, saj je koncentriran vir vitaminov ali mineralov ali drugih snovi, ki kažejo prehranski ali drug fiziološki učinek.

2. Če Naročnik dvomi o uporabi določenega prehranskega dopolnila v zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem ali vplivom prehranskega dopolnila na njegovo zdravstveno stanje, se je dolžan pred nakupom Izdelka posvetovati z dietetikom ali zdravnikom.

3. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, je izključena Administratorjeva odgovornost za dejstvo, da Naročnik z uporabo prehranskega dopolnila ni dosegel pričakovanega učinka.

VI. PREPOVEDANI NAČINI UPORABE SPLETIŠČA

Naročnik izjavlja in jamči, da ne bo opravljal naslednjih dejavnosti:

a) Naročnik ne sme izdajati za drugo osebo ali subjekt, ki dejansko obstaja ali je izmišljen, da bi neresnično trdil, da je povezan s katero koli osebo ali subjektom,

b) Naročnik ne bo uporabljal Spletišča za noben drug namen kot za uporabo storitev, ki jih ponuja Administrator;

c) Naročnik ne sme obiti ali deaktivirati varnostnih elementov Spletišča;

d) Naročnik ne bo uporabljal Spletišča za kakršne koli nezakonite namene ali za kršitev nacionalnih ali mednarodnih predpisov, vključno s tistimi, ki se nanašajo na varstvo avtorskih pravic, pravic industrijske lastnine in drugih lastninskih pravic, kot tudi določbe o varstvu osebnih podatkov;

e) Naročnik ne bo poskušal pokvariti izvorne kode Spletišča ali katerega koli njegovega dela ali z njim kakor koli manipulirati;

f) Naročnik ne sme spreminjati, prilagajati, prevajati Spletišča ali njegovih delov (vključno s tem Pravilnikom) ali ustvarjati izpeljanih del, ki temeljijo na njih;

g) Naročnik nikakor ne sme namerno posegati ali poskušati posegati v delovanje Spletišča ali motiti uporabo drugih uporabnikov, zlasti ne sme nameščati ali distribuirati virusov ali druge zlonamerne programske opreme, kot so adware, spyware itd.

VII. OMEJITEV⁠ ODGOVORNOSTI

1. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, je odgovornost Administratorja izključena za:

- kakršno koli škodo, ki je posledica uporabe Spletišča, dostopa do njega ali nezmožnosti uporabe Spletišča iz razlogov, ki so zunaj nadzora Administratorja;

- kakršno koli škodo, ki nastane zaradi virusov, trojanskih konjev itd., ki jih na Spletišče ali prek njega pošljejo tretje osebe,

- vsa dejanja in njihove posledice, ki izhajajo iz Naročnikove kršitve določb tega Pravilnika ali posredovanja napačnih podatkov s strani Naročnika ali dajanja napačnih ali neresničnih izjav in zagotovil, o katerih govori ta Pravilnik,

2. Administrator ne nosi nobene odgovornosti do tretjih oseb, povezane zlasti z Naročnikovim neizpolnjevanjem ali nepravilnim izvajanjem te pogodbe, Naročnikovim nepooblaščenim ravnanjem, Naročnikovim kršenjem zakona in v zvezi z Naročnikovim zagotavljanjem lažnih informacij, zagotovil ali izjav ali Naročnikovo uporabo Izdelka, ki ga je prejel od Administratorja, na nezakonit način. V primeru, da so vse obtožbe, zahtevki, pritožbe, peticije, zahteve, pritožbe itd. v zvezi z ravnanjem naročnika iz prejšnjega stavka naslovljene na Administratorja, se Naročnik zavezuje, da bo nosil polno odgovornost do teh subjektov, kar pomeni zlasti, da bo Naročnik kril vse povezane stroške, ki jih ima Administrator ali jih bo imel Administrator v kakršni koli obliki, predvsem stroške pravne pomoči, pristojbine, odškodnine, globe, kazni, pogodbene kazni, stroške pozivov, nastopov na sodišču ali pred državnim organom ali javno upravo, stroške korespondence in vse druge možne stroške, pristojbine itd. Zgornji zapis se ne uporablja za potrošnike v okviru, ki bi kršil njihove pravice.

3. V zvezi z Naročniki, ki niso potrošniki, je odgovornost Administratorja omejena na 1.000 EUR.

4. V zvezi z Naročniki, ki niso potrošniki, je izključena Administratorjeva odgovornost za garancijo za napake.

X. REKLAMACIJE

1. Naročnik ima pravico vložiti reklamacijo v zvezi s storitvami, ki jih zagotavlja Administrator in glede kupljenih izdelkov.

2. Reklamacije je treba predložiti v elektronski obliki na naslednji e-poštni naslov: Reklamacije bodo obdelane v 30 dneh od datuma, ko jih prejme Administrator.

3. Vložitev pritožbe v reklamacijskem postopku mora vsebovati podrobne opredelitve, kakšne so nepravilnosti, in opredeliti, katera rešitev bi bila zadovoljiva za Naročnika. Odgovor na reklamacijo bo poslan na elektronski naslov na trajnem nosilcu podatkov ali na papirju v običajni pisni obliki.

4. Neodgovarjanje na reklamacije v roku iz odst. 2 zgoraj pomeni, da je Administrator sprejel reklamacijo.

5. Administrator je Naročnikom odgovoren za garancijo, če ima prodani Izdelek napako. V zvezi s tem ima Naročnik pravice, določene v civilnem zakoniku, zlasti pravico zahtevati znižanje cen, odstop od pogodbe, odpravo napak ali zamenjavo predmeta.

6. Naročnik, ki uveljavlja pravice garancije, je dolžan izdelek z napako dostaviti na naslednji naslov: WeDeliver Logistics LLC, ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa

XI. KONČNE DOLOČBE

1. Sestavni del tega Pravilnika, ki je zavezujoč za vse delodajalce, je Priloga "Pravilnik o zasebnosti".

2. Vsa komunikacija z administracijo Spletišča mora potekati po elektronski pošti z uporabo e-poštnega naslova

3. Naročnik ne more prenesti pravic obveznosti ali terjatev, ki izhajajo iz te pogodbe (Pravilnika), ki ga povezujejo z Administratorjem, na katero koli tretjo osebo – brez pisnega soglasja Administratorja.

4. Vse določbe, ki se izkažejo za neveljavne ali neučinkovite, ne bodo vplivale na veljavnost preostalih določb. Neveljavne določbe se nadomestijo s takimi veljavnimi določbami, ki najbolje ustrezajo gospodarskemu pomenu, namenom pogodbenih strani in namenu neveljavnih določb.

Pravilnik začne veljati 28. februarja 2022